🔹استاندار خراسان جنوبی ضمن تأکید بر ضرورت افزایش جمعیت و فرزندآوری در خراسان جنوبی، گفت: باید طی بازه زمانی دو تا پنج سال آینده تغییرات رشد جمعیتی و تأثیرات این طرح ها در افزایش نرخ جمعیت استان مشهود باشد.
جواد قناعت در مراسم افتتاح اتاق رصد جمعیت استان با بیان اینکه اطلاعات و پژوهش های علمی صورت گرفته توسط اتاق رصد جمعیت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یک کار ارزشمند علمی و دانش بنیان است، گفت: این اطلاعات و داده ها که با پیوست تحلیلی نیز همراه است، باید در اختیار فرمانداران استان برای اطلاع و اقدام قرار گیرد.
🔹وی برگزاری نشستی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و فرماندارن شهرستان ها را خواستار شد و افزود: اطلاعات جمعیتی و پژوهش های صورت گرفته در این خصوص به همراه تحلیل و بررسی در اختیار فرمانداران قرار گیرد تا آنها نیز بعد از بررسی میدانی موضوع و تطبیق آن با بوم و شرایط منطقه، جهت تصویب نسخه نهایی در کارگروه استانی جمعیت تحویل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری دهند.
🔹استاندار با اشاره به اینکه این برنامه باید طی بازه زمانی مشخص اجرا شود و شهرستان ها نیز موظفند به صورت فصلی آمار میزان اجرای طرح را بدهند، اظهار داشت: در راستای تحقق بهتر این طرح، رتبه بندی شهرستان ها در اجرای برنامه در دستور کار قرار گیرد تا فضای رقابتی سالمی هم برای شهرستان ها شکل بگیرد.
🔹قناعت با تأکید بر اینکه طرح جوانی جمعیت و افزایش نرخ موالید در استان نباید در حد مقاله و پایان نامه بماند و بلکه باید عملیاتی بشود، گفت: طی دو تا پنج سال آینده تغییرات این طرح ها در افزایش نرخ جمعیت استان مشهود باشد.
🔹وی ضمن تأکید مجدد بر افزایش برنامه های فرهنگی و تبلیغی جهت رشد موالید و نرخ جمعیت در استان، گفت: جمعیت کشور مسلمان ایران اسلامی باید سه برابر کنونی باشد و خراسان جنوبی نیز چون استانی مذهبی است، می بایست جمعیت آن بسیار بیشتر می بود.
🔹استاندار با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی تراکم جمعیتی ۵ است در حالی که با وجود وسعت و پهناوری باید بسیار بالاتر باشد، افزود: افزایش موالید به نفع کشور، نظام و اسلام است.
🔹به گفته وی؛ گزارش و نتیجه اقدامات صورت گرفته در حوزه تشویق به فرزند آوری باید هر چند ماه یک بار به استاندار نیز ارائه شود.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور