🔹با حضور استاندار خراسان‌ جنوبی، خانه بهداشت روستای جاجنگ به بهره برداری رسید.
برای احداث این پروژه که ۸۰ مترمربع زیربنا دارد، ۲۸۰ میلیون تومان از محل اعتبارات تملک شهرستان هزینه شده است.
🔹اهالی ساکن در روستای جاجنگ و ۴ روستای اقماری دیگر از خدمات این مجموعه بهداشتی برخوردار می شوند.
🔹جمعیت تحت پوشش این خانه بهداشت ۵۲۰ نفر در قالب ۱۲۷ خانواده می باشند.
🔹روستای جاجنگ از روستاهای بخش مرکزی شهرستان درمیان است.