#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

طی احکام جداگانه ای از طرف حجت الاسلام محمدرضا رفیعی رئیس خانه احزاب استان خراسان جنوبی رئیس و نایب رئیس ، دبیر و اعضا کمیته تخصصی ارتباطات و اطلاع رسانی خانه احزاب استان خراسان جنوبی منصوب گردیدند.
حجت الاسلام رفیعی بیان کرد: طبق ماده ۲۱ اساسنامه خانه احزاب ایران و ماده ۱۵ اساسنامه و آیین نامه تشکیل خانه احزاب کمیته تخصصی ارتباطات و اطلاع رسانی خانه احزاب تشکیل شد.
رئیس کمیته ابوالفضل حسن پور و نایب رئیس محمدرسول ابراهیمی اسفدن و دبیر کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی خانه احزاب استان مرضیه شهریاری انتخاب شدند.
در متن این حکم آمده است نظر به تعهد، تجارب و شایستگی های جنابعالی که از خبرنگاران و فعالان حوزه رسانه استان می باشید در اجرای ماده ۲۱ اساسنامه خانه احزاب به موجب این حکم به عنوان عضو و دبیر کمیته تخصصی ارتباطات و اطلاع رسانی خانه احزاب استان خراسان جنوبی منصوب می نمایم
امید است با اتکال به خداوند متعال در جهت اهداف عالیه نظام، خانه احزاب و ماموریت های محوله به کمیته فوق، موفق و موید باشید.

لازم به ذکر است اعضا کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی خانم سپیده قلندری،آقایان محمد کمالی و علی جعفرپورمقدم می باشد.