اهدای اعضای دختر هفت ساله مرگ مغزی شده ساکن طبس به چهار بیمار نیازمند عضو جانی دوباره بخشید.

، کودک مرگ مغزی “هستی همایون” که از بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند به مشهداعضای کودک طبسی به چهار نفر زندگی بخشید معرفی شده بود، پس از مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده‌اش در بیمارستان منتصریه مشهد زیر عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

کلیه‌های این کودک مرگ مغزی برای پیوند به پسر نوجوان ۱۷ ساله ساکن شیراز و کبد زنده یاد هستی نیز برای پیوند به بیمارستان بوعلی سینای شیراز ارسال شد.

قرنیه‌های این کودک مرگ مغزی نیز برای پیوند به بیماران نیازمند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.