آقایان مسول هنوز دامدارن برای تامین خوراک دام مشکل دارند و دامشان را به حراج گذاشته اند عکس های امروز بیرجند