معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی :
اطلاع رسانی درست اقدامات دستگاه ها در راستای اعتمادسازی عمومی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی، اطلاع رسانی درست و به موقع درخصوص اقدامات و عملکرد دستگاه های اجرایی را از ابزار اعتماد سازی عمومی برشمرد.
خوش خبر با بیان این مطلب در جلسه دیدار با هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان گفت: اطلاع رسانی درست و بموقع از وظایف مهم روابط عمومی دستگاه هاست.
وی با تأکید بر نقش کلیدی روابط عمومی در ایجاد ارتباط سالم بین سازمان و مردم خاطرنشان کرد: هر دستگاه اجرایی به فراخور وظیفه ای که به عهده دارد، اقدامات و برنامه هایی را در راستای رفع مشکلات مردم در طول سال انجام می دهد که انعکاس این عملکرد به عهده روابط عمومی است.
به گفته وی؛ روابط عمومی در کنار این وظیفه می بایست پیگیر مسایل مردم در راستای رفع نارضایتی ها باشد.
معاون استاندار با اشاره به این که روابط عمومی به دنبال شفافیت است و واقعیت ها را منعکس می نماید، تصریح نمود: روابط عمومی دستگاه اجرایی باید اهل تحلیل باشد تا بتواند در انتقال عملکرد دستگاه، رضایت مردم را جلب نماید.
خوش خبر متذکر شد: عملکرد هر دستگاه، برون داد تلاش دولت و نظام است.
وی در ادامه از اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان خواست، ضمن آسیب شناسی اقدامات روابط عمومی ها با برنامه ریزی درست و برگزاری دوره های آموزش متناسب با نیاز دستگاه ها به تقویت روابط عمومی ها کمک نمایند.
به گفته وی؛ روابط عمومی می بایست با استفاده از اطلاعات دقیق مربوط به سازمان، نیازهای مخاطبانش و نواقصی که وجود دارد به تولید محتواهایی دست بزند که جایگاه سازمان را به درستی به نمایش بگذارد و اثربخش باشد.
معاون استاندار، تقویت روابط عمومی ها را از مهمترین وظایف مدیران دستگاه ها عنوان کرد و گفت: از آن جایی که روابط عمومی، پرچمدار دفاع از سازمان است لذا باید در ساختار سازمانی جایگاه ویژه ای داشته باشد.

خوش خبر با تأکید بر این که مدیران باید در بحث تخصیص اعتبارات دستگاه ها روابط عمومی را ویژه ببینند و بر حضور این حوزه در شوراهای مشورتی و تصمیم گیر سازمان اصرار داشته باشند، افزود: روابط عمومی بدون بستر و پشتوانه نمی تواند از دستگاه دفاع نماید.
وی متذکر شد: روابط عمومی، ظرفیت بسیار مهمی در هر سازمان است که درصورت همراهی مدیر، بالنده تر می شود.
به گفته وی؛ روابط عمومی ها اصل شفافیت در اطلاع رسانی و انتقال اطلاعات بموقع در ارتباط با رسانه ها را نباید نادیده بگیرند.