#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

این روزها در ادارت بخصوص روابط عمومی ها سیستم های اداری مردم و رسانه ها از القاب دکتر یا مهندس بی شمار استفاده می شود توضیح این نکته مهم است به کسی لفظ دکتر اطلاق می شود که مدرک دکترای خود را دفاع کرده باشد حتی اگر امتحان جامع را داده باشد بکار بردن این لفظ نادرست است و در مورد مهندس نیز به کسی گفته می شود که مدرک تحصیلی وی با قید مهندسی شروع شود . این روزها به کرات دیده می شود که مدیرانی که دانشجوی دکترا هستند را با لفظ دکتر یا کسانی را که مدارک غیر مرتبط با مهندسی دارند با این لفظ خطاب می کنند . امید است که دوستان معزز دراین مورد بیشتر دقت کنند