✍️ امیر چهکندی

🔻 بهره برداری از۱۶۱۴ پروژه بااعتبار ۳۶هزار و۹۸۰ میلیارد ریال در دهه فجر، محصول برنامه ریزی و اقدامات شبانه روزی استاندار و مجموعه معاونین و مدیران استان بود که با هدف گذاری ، مدیریت مبتنی بر دانایی ، راهبرد محرومیت زدایی توام با اجرای عدالت در توسعه خدمات عملیاتی شد که در مقایسه با وضعیت استان در سنوات گذشته ، قطعا تحول بزرگی در حوزه های اقتصادی ، رفاهی و‌ معیشتی مردم استان به شمار می آید.
🔹 سهم‌ بیشتر روستاها از بهره برداری پروژه ها یکی از موضوعات مهم و ارزشمندی است که بیانگر توجه ویژه استاندار خراسان جنوبی به توسعه اقتصادی ، رفاهی و معیشتی و ارتقاء شاخص ها در مناطق روستایی است ، هم چنان که توجه به روستاها به عنوان پیشران و پیش نیاز توسعه شهرها یکی از اصول نظری و عملی در علم توسعه است .

🔹با اجرای پروژه های بی شماری از جمله اجرای پروژه راه آهن، بهسازی راه ها ، گازرسانی ، برق رسانی ، توسعه وگسترش شبکه ارتباطات اینترنتی به مناطق روستایی مرزی و‌دوردست ، توسعه برنامه های بهداشت و درمان ، توسعه اماکن و خدمات آموزشی ،افزایش تعداد کلاس های درس، استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس در سطح استان ، اقداماتی هستند که هر یک از آنها به عنوان ارمغان و خدمات نظام و دولت نیازمند تشریح و بازنمایی به لحاظ میزان تاثیر بر توسعه اقتصادی ، افزایش اشتغال و بهبود معیشت و امید به زندگی و آینده دربین مردم در مناطق شهری و روستایی استان است.