در یک دیدار متفاوت در اتوبوس درون شهری رقم خورد‌؛ گفتگوی بی واسطه مردم با استاندار خراسان‌جنوبی

🔹استاندار خراسان‌ جنوبی در اتوبوس درون شهری بیرجند، پای صحبت های مردم نشست.
؛ دکتر قناعت با سوار شدن به یکی از اتوبوس های درون شهری بیرجند در میدان آزادی، از نزدیک با شهروندان گفتگو کرد.
🔹این اقدام بدون هماهنگی قبلی و به صورت سرزده انجام شد.
🔹شایان ذکر است؛ حضور در جمع های مردمی از مهمترین برنامه های استاندار از بدو انتصاب و حضور در خراسان جنوبی است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور