رئیس اداره پایش و امور آزمایشگاه‌های محیط زیست خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تا پایان تیرماه مردم خراسان جنوبی ۴۲ روز هوای با کیفیت نامطلوب را پشت سر گذاشتند.

هاشم آبادی رئیس اداره پایش و امور آزمایشگاه‌های محیط زیست خراسان جنوبی گفت: مردم خراسان جنوبی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای تیرماه، ۴۲ روز هوای با کیفیت نامطلوب را پشت سر گذاشتند.

او با اشاره به اینکه ایستگاه حاجی آباد زیرکوه بیشترین روز‌های دارای هوای با کیفیت نامطلوب را ثبت کرده است، افزود: سال گذشته در تیرماه در خراسان جنوبی تعداد ۱۹ روز هوای با کیفیت نامطلوب ثبت شده است که این آمار در تیر سال ۱۴۰۲ به به ۲۲ روز رسیده است.

هاشم آبادی با بیان اینکه در حال حاضر در خراسان جنوبی پنج ایستگاه سنجش کیفیت هوا وجود دارد، بیان کرد: دو ایستگاه در شهرستان بیرجند و سه ایستگاه دیگر در شهرستان‌های نهبندان، سرایان و حاجی آباد زیرکوه وجود دارد.

رئیس اداره پایش و امور آزمایشگاه‌های محیط زیست خراسان جنوبی  ادامه داد: تمام آمار‌هایی که در زمینه روز‌های دارای کیفیت نامطلوب هوا مطرح می‌شود برای شهرستان‌هایی است که ایستگاه سنجش کیفیت هوا دارند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور