🔰استقلال دانشگاه صنعتی بیرجندحفظ شود
🔸نماینده شهرستانهای بیرجند،درمیان و خوسف  آقای خسروی با اشاره به خبر ادغام دانشگاه صنعتی بیرجند گفت: اجرای این طرح در خراسان جنوبی، با اهدافی که ذیل نقشه جامع علمی کشور تعریف شده است مانند توزیع عادلانه منابع، ایجاد فرصت‌های برابر و جلوگیری از تجمیع امکانات، منافات دارد.