آقای استاندار خوب سخنرانی می کنید،خوب جلسات را اداره می فرمایید بحث های شیرین و امید بخشی را مطرح می کنید ولی مدیران تحت امر شما گویا در اخرین روزها دولت ناامید از کار و تلاش شده اند و باوری به کار و توسعه ندارند ساده ترین موضوع را در شروع مباحث بیان می کنیم. قول ها و پیگیری های که برای عملیاتی کردن فعالیت های عمرانی بنده دره بیرجند را داده اید بکجا رسیده است ؟