وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی ” احمد آریافر” را به عنوان سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی منصوب کرد.

با حکم عباس علی آبادی، احمد آریافر به عنوان سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی منصوب شد.

در حکم انتصاب آریافر آمده است: نظر به شایستگی، تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی منصوب می‌شوید. انتظار می رود با همکاری همه بخش های مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان های حاکمیتی در خدمت به مردم و کسب و کارها کوشا باشید.

احمد آریافر دارای دکترای تخصصی اکتشاف معدن بوده و عضویت در هیأت علمی دانشگاه بیرجند و هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی و عضویت در سازمان نظام مهندسی معدن ایران از جمله سوابق سرپرست جدید اداره کل صمت استان می باشد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور