اجرای آبشار مصنوعی در بند دره بیرجند ، بنده دره به همت استاندار و مدیران استان وشهرداری در حال احیا است