صاف ، ساده و راحت مسو لین معزز خراسان جنوبی اورژانس هوایی شهرستان طبس به هر دلیلی منطقی یا غیر منطقی از شهرستان طبس به سمت گناباد رفته است و در این شهرستان مسقر شده و این موضوع باعث نگرانی مردم شریف طبس گشته است در مورد این انتقال شفاف سازی کنید