این روزهاآوردن مدیران ارشد کشوری به خراسان جنوبی دستاورد محسوب می شود و لی حاصل این دستاوردها در سایه ای از ابهام است و به مردم و گروه های ذینفع که باز از بدنه مردم هستند اطلاع رسانی نمی شود یکی از سفرها سفر پر ابهام و چالش وزیر میراث بود که نتایج آن برای جامعه هدف که اکثر جامعه هدف به نحوی ناراضی هستند از برخوردهای دوگانه از مدیران و مرزبندی های سیاسی،دوقطبی سازی و امنیتی کردن فضای میراث استان کاش مدیران متولی بفرمایند به وضوح چه دستاوردهایی این سفر چند ساعته برای استانی که خود وزیر می گوید قلب گردشگری ایران است داشته است به نظر می اید عدم هماهنگی با نمایندگان استان ، جامعه هدف و حذف انها در این سفر و ارایه دیتاهای نادرست از استان این سفر  فاجعه امیزترین سفرهای استانی یک وزیر در دولت مردمی سیزدهم به خراسان جنوبی کرده است و اگر جز این است اطلاع رسانی شود برای مردم /

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور