گویا حضور پزشکان به عنوان شهردار در وزارت کشور تایید شده است و منع قانونی ندارد