آقای استاندار فرمودید قصه زرشک و زرشک کاران استان را سه هفته ای جمع می کنید کشاورزان استان منتظروعده صادق شما هستند