با برگزاری اردو‌های جهادی از آغاز امسال در خراسان جنوبی، بیش از ۲ هزار نفر آموزش‌های مهارتی را، رایگان فرا گرفتند.

 مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی گفت: از آغاز امسال تاکنون ۲۸ اردوی جهادی

آموزش مهارت‌های فنی به ۲ هزار نفر در اردو‌های جهادی از سوی فنی و حرفه‌ای استان برگزار شده است که در این اردو‌ها به ۲ هزار و ۳۵۲ نفر خدمات آموزشی فنی و مهندسی ارائه شده است.

 

کامرانی فرد، با بیان اینکه امسال اردو‌های جهادی در مناطق محروم مرزی و روستایی استان برگزار شده است افزود: در این اردو‌ها ۲۰۰ مربی مراکز فنی و حرفه‌ای استان، آموزش روستائیان را به عهده داشتند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور