این روزها تیم بندی در خراسان جنوبی فراتر از هر موقع است این امر در فرهنگ و هنر ازسالیان پیش بوده با حضور مدیران فرهنگی و هنری جدید هم به همان روال قبل ادامه داد . مسببان این وضع ازبین صدها مجوزی که خودشان صادره کرده اند تنها برنامه ها مالی را به چندموسسه می دهند و به بهانه ای نداشتن توان مالی موسسات این یعنی چاق کردن نظام سرمایه داری جا داد اقایان دستگاه های نظارتی ورود پیدا کنند به تعداد صدور مجوزهای و تعداد اندک موسسات طرف قرارداد با این اداره کل از حداقل سه و یا چهار سال قبل ببیند که بیشترین تفاهم با کدام موسسات با چه دلایلی بوده است و به صراحت و شفافیت تعریف بدهند از باند بازی و رانت بازی اگر اسم یک موسسه بیشتر تکرار می شود دلیل چیست مسلما جایی از کار ایراد دارد و این مسله باید شفاف بیان شود یا مجوز ها سیستم بی ارزش است یا اینکه سیستم دنبال بله چشم قربان گو و رانت بوده است و بس مطلب شماره

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور