آقای رییس جمهور شما از هر کسی بهتر خراسان جنوبی را می شناسید می دانید این منطقه استراتژیک در کشور راه های بسیار نا امنی از لحاظ ترافیکی دارد راه هایی که اغراق نباشد همه جاده مرگ است جاده های که هر ساله تعدادی زیادی از هموطنان را به کام مرگ می کشد آقای رییس جمهور برای خراسان جنوبی قدمی بزرگی بردارید قدمی که نام شما را بر تارک تاریخ این استان جاودانه کند نهضت دوبانده شدن راه های استان را در سفر خود به خراسان جنوبی با قید فوریت مصوب کنید . بودجه های قطره چکانی برای اتمام دلهره و وحشت جاده های مرگ در خراسان جنوبی کفایت نمی کند اینجا درایت شما را می خواد در این استان میزبان هستید نه مهمان

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور