آقای استاندار !! این روزها نشان داده اید اهل کار و عمل هستید و در صحبت های خود بارها مدیران را خطاب قرار داده اید . در استان خراسان جنوبی گاها در کنار مدیران ضعیف تیم میانی مدیریتی اعم از معاونین مدیران ستادی هستند که عنان کاری سیستم ها دولتی را در دست خود گرفته اند و مدیر ارشد بازیچه این افراد است و هر رانت و لابی که می توانند می کنند جالب تر اینکه این افراد مصون هستند و هر کدام به جایی وصل و جالبتر از آن که موجب نارضایتی مردم و همکاران خود شده اند لطفا برای اینگونه ادارات که بیشمار هستند فکری بکنید .