آقای استاندار این روزها جان ها دارد ازدست می رود بخاطر ماشین های سود جو شوتی برای یکبار با استفاده از اختیارات خود در شورای تامین استان با هماهنگی دستگاه قضایی خراسان جنوبی بساط این ماجرا را از استان جمع کنید . شما و افرادی که در این مورد مسولیت دارند باید حافظ جان و مردم باشید و نگذارید که عده ای تحت هر عنوانی با امنیت جامعه بازی کنند و جان مردم بی گناه را در خطر، با قاطیعت به موضوع شوتی ها ورود پیدا کنید و بیشتر از این نگذارید جاده های استان خراسان جنوبی ناامن باشد .این روزها حتی در شهرها اخبار تصادفات وحشتناک خودروهای شوتی در استان شنید می شود حتی در سهمیه بندی بنزین هم رد پای این قانون گریزان است مردم گناهی نکرده اند در خراسان جنوبی زندگی می کنند یکبار برای همیشه از اختیارات قانونی استفاده کنید . مردم حامی و پشتیبان شما هستند مطمن باشید

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور