📆 یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۰
■آزمایشات سریع(RT):
▪️ تعداد نمونه: ۱۷
▪️مثبت: ۱

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور