📆 پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
■آزمایشات سریع(RT):
▪️ تعداد نمونه: ۵۶
▪️مثبت: ۱۰

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور