📆 پنجشنبه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۰
■آزمایشات سریع(RT):
▪️ تعداد نمونه: ۸۶
▪️مثبت: ۲۵

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور