📆 سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
■آزمایشات سریع(RT):
▪️ تعداد نمونه: ۹۹
▪️مثبت: ۱۹

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور