#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸️۲۱ نفـر مـبتلای جدید به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد:
▪️۱۳ نفـر‌ بیـرجند
▪️۴ نفـر نهبـندان
▪️۱ نفـر بشـرویه
▪️۱ نفـر سـربیشه
▪️۱ نفـر‌ سـرایان
▪️۱ نفـر فردوس