#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸️۸ نفـر مـبتلای جدید به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد:
▪️۲ نفـر سـرایان
▪️۲ نفـر درمـیان
▪️۲ نفـر نهبنـدان
▪️۱ نفـر‌ بیـرجند
▪️۱ نفـر قائن

⛔️مـتاسفانه طی ۲۴ساعـت گذشـته در اسـتان یـڪ مـورد فـوتی جدید ناشـی از ڪرونا نیـز داشتیم. بدین ترتیـب آمار ڪل فوتـی اسـتان به ۴۶نفـر رسـیدند.