#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

نوشته و خبرنگار : دکتر آفاق زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور

 

🟥 فردوس و سرایان
🟧 بیرجند و درمیان
🟨 قاین ، طبس ، نهبندان ، بشرویه ، سربیشه ، خوســف و زیرکوه