🔸بر اساس آخرین بروز رسانی نقشه کرونایی کشور شهرستان طبس از وضعیت آبی به زرد و شهرستان های قائنات و بشرویه از وضعیت زرد به آبی تغییر رنگ دادند.

🔸بنابراین ۵ شهرستان بیرجند، بشرویه ، قائنات ، زیرکوه و خوسف در وضعیت آبی(عادی) قرار دارند.

🔸همچنین سایر شهرستانهای خراسان جنوبی شامل طبس، فردوس، سربیشه، نهبندان، درمیان و سرایان در وضعیت زرد(خطر متوسط) قرار گرفته اند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور