مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: حدود ۲۴۰۰ سازه آبخیزداری در خراسان جنوبی وجود دارد که سازه‌های آبخیزداری حدود ۹۰ میلیون متر مکعب سطح آبگیری دارد.

، با اشاره به وجود ۲۴۰۰ سازه آبخیزداری در سطح استان گفت: سازه‌های آبخیزداری حدود ۹۰ میلیون متر مکعب سطح آبگیری دارد که از  ۱۴۰۲ تاکنون با توجه به آخرین بارش‌های صورت گرفته ۲۵ میلیون متر مکعب آبگیری داشته است.

وی بیان کرد: با توجه به بارش‌های اردیبهشت حدود ۱۷ میلیون مترمکعب از ۲۵ میلیون متر مکعب مربوط به بارش‌هاش اخیر بوده است.

نصرآبادی افزود: سازه های آبخیزداری خراسان جنوبی در بارندگی‌های چند روز اخیر حدود ۱۷ میلیون متر مکعب رواناب را مهار کردند که از این میزان یک میلیون متر مکعب آب در سازه‌های آبخیزداری شهرستان بیرجند ذخیره شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی افزود: وجود این سازه‌ها باعث شد، حجم زیادی از سیلاب مدیریت و میزان خسارت‌های کاهش یابد.

وی با اشاره به پیامدهای تغییر اقلیم اظهار کرد: تغییر زمان بارندگی‌ها و نیز نوع آن که شکل رگباری به خود گرفته و همچنین خشکسالی‌ها که موجب از بین رفتن پوشش گیاهی و کاهش نفوذ پذیری خاک شده است. سیلابی شدن بارش ها را به دنبال دارد.

نصرآبادی تصریح کرد: طی این بارندگی ها دو بندسار که متعلق به این اداره کل نبوده، شکسته و خساراتی به بار آورده است لذا توصیه می‌شود قبل از ساخت بندسار با مراجعه به ادارات منابع طبیعی از مشاوره فنی رایگان همکاران این اداره کل برخوردار شون تا در زمان وقوع سیلاب متحمل خسارت نشوند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: وجود سازه‌های آبخیزداری در کنار طرح های نهالکاری می‌تواند شرایط منطقه را برای کاهش پیامدهای خشکسالی و سیلاب بهینه کند.

وی بیان کرد: خشکسالی از نظر منابع زیرزمینی دچار مشکل بوده ولی از نظر مرتع امسال سال خوبی است.

نوشته و خبر نگار :مهدی نقی پور و ا.حسن پور