• فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
  • واگذاری مدیریتی و انجام کلیه امور مربوط به فعالیت های خدماتی، نظافتی و پشتیبانی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای “واگذاری مدیریتی و انجام کلیه امور مربوط به فعالیت های خدماتی، نظافتی و پشتیبانی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی” به شماره (۲۰۰۳۰۰۴۷۲۰۰۰۰۰۰۱) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۳ می باشد. ضمناً هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت می شود.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه تاریخ ۱۳/۰۲/ ۱۴۰۳

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه ۲۴/۰۲/۱۴۰۳

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه تاریخ  ۲۴/۰۲/۱۴۰۳

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها :

آدرس : بلوار مدرس – چهارراه سیلو – خیایان امام موسی صدر شرقی – دبیرخانه مرکزی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی – و تلفن ۳۲۴۶۲۱۲۱-۰۵۶

تذکر: با توجه به ابلاغیه جدید در خصوص حذف ارسال فیزیکی پاکت های “ب” و “ج” ، استفاده از برنامه امضاء دیجیتال در زمان ارسال پاکات “ب” و “ج” الزامی میباشد.

تذکر: پاکت های “ب”و “ج” الزاما از طریق برنامه امضاء دیجیتال ارسال و بارگذاری گردد.

 

 

محمدحسن مجیدی

رئیس پارک

خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان امام موسی صدر شرقی، پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

تلفن: ۰۵۶-۳۲۴۶۲۱۲۱  نمابر: ۰۵۶-۳۲۴۶۲۳۷۹

کدپستی: ۹۷۱۸۶-۴۳۶۸۴ صندوق پستی: ۹۷۱۷۵۳۱۷

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۳۲۹۹۳  کد اقتصادی: ۴۱۱۴۱۶۷۴۴۸۱۱

Website: www.skstp.ir

شناسه آگهی: ۱۷۰۷۵۹۴
شناسه انتشار: ۸۶۳۲
شماره م / الف: 

سازمان: پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی
شماره نامه: ۲۵۳/پ/۴۰۳
تاریخ نامه: ۱۴۰۳/۰۲/۱۰