فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همزمان با ارزیابی

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

نوبت اول

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصات عمومی «عملیات خاکی، آسفالت و ابنیه فنی باند دوم محور طبس-اصفهان (محدوده طبس-جوخواه) کیلومتر ۰۰۰+۰ الی ۰۰۰+۱۶»، «عملیات خاکی، آسفالت و ابنیه فنی باند دوم محور طبس-دیهوک (حدفاصل طبس – اصفهک) به طول ۱۷ کیلومتر»، «عملیات احداث باند دوم محور طبس-یزد (قطعه چهارم) به طول ۱۷ کیلومتر، حدفاصل کیلومتر ۰۰۰+۳۶ الی ۰۰۰+۵۳ و احداث پل راه آهن»، «عملیات احداث باند دوم محور بیرجند – سربیشه – نهبندان» و «عملیات احداث باند دوم محور قاین – ابراهیم آباد – کالشور»  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

مناقصه‌گران محترم می‌توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به سامانه مذکور مراجعه نمایند.

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۵۲۴۹۳۲
شناسه انتشار: ۴۱۸۱
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۴۰۲۰۴۱۷
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷