آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همزمان با ارزیابی کیفی

دانشگاه صنعتی بیرجند درنظردارد احداث ساختمان الحاقی سالن ورزشی چندمنظوره خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از ” دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و….” در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد .

۱-      شماره فراخوان آگهی مناقصه در سامانه : ۲۰۰۲۰۹۱۹۸۷۰۰۰۰۰۶

۲-     نام و نشانی مناقصه گزار : دانشگاه صنعتی بیرجند به آدرس شهرستان بیرجند –بلوار صنعت و معدن- دانشگاه صنعتی بیرجند.

۳-     مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه از سامانه : از روز دوشنبه مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۲لغایت ساعت ۱۴:۰۰روز پنج شنبه مورخ ۲۵/۰۸/۱۴۰۲

۴-    آخرین مهلت بارگزاری پاکات مناقصه و پیشنهاد قیمت در سامانه : تا ساعت ۱۴:۰۰ روز یک شنبه مورخ  ۰۵/۰۹/۱۴۰۲

۵-     تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه : روز دوشنبه مورخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۲ ساعت ۱۱ صبح

۶-    میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت درمناقصه  (ارجاع کار)  مبلغ  ۶،۷۱۷،۰۰۰،۰۰۰ (شش میلیارد و هفتصد و هفده میلیون ) ریال است که به صورت ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما بمدت سه ماه پس ازتاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در پاکت (الف) یا به صورت واریز نقدی نقدی (فیش واریزی) به حساب تمرکز وجوه سپرده دانشگاه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به  شماره حساب  ۶۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۹۳۷۰۷۱۴۷۶۰۵  در وجه دانشگاه صنعتی بیرجند واریز و اصل فیش واریزی درپاکت (الف) قرارداده شود و علاوه بر بارگزاری در سامانه می بایست به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه دانشگاه صنعتی بیرجند شده و رسید دریافت گردد.

۷-     صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت‌کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی‌نماید و دانشگاه مجاز است در چهارچوب ضوابط مقرر و با عنایت به‌صرفه و صلاح موسسه هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.

۸-     تلفن تماس: ۰۵۶۳۲۳۹۱۲۴۱

۹-    هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دانشگاه صنعتی  بیرجند

شناسه آگهی: ۱۶۰۳۷۲۸
شناسه انتشار: ۶۲۳۵
شماره م / الف: 

سازمان: دانشگاه صنعتی بیرجند
شماره نامه: ۲۲۴/۰۱/ح
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۸/۲۲