اطلاعیه عرضه یک  قطعه زمین با کاربری فرهنگی در شهر بیرجند

نوبت اول

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد به استناد بند ب ماده ۱۰۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل اجرائی آن یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی در شهر بیرجند را از طریق فراخوان واگذار نماید. متقاضیان محترم دارای موافقت نامه اصولی معتبر از مراجع ذیربط می توانند جهت بازدید اراضی و کسب اطلاعات بیشتر به اداره راه و شهرسازی تابعه مراجعه فرمایند.

کلیه مراحل فراخوان اعم از دریافت و بارگذاری تحویل اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : ( (www.setadiran.ir صورت می پذیرد و حتماً می بایست دریافت اسناد از کاربری شخص انجام شود در غیر اینصورت امکان بارگذاری پیشنهاد قیمت نخواهد بود.

ضمناً؛ جهت عضویت در سامانه فوق با دفاتر پیشخوان دولت منتخب در سایت مذکور تماس حاصل نمایند. تاریخ توزیع اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۲  لغایت ۱۲/۰۲/۱۴۰۲ می باشد و آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا تاریخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۲ میباشد.

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۴۸۲۰۱۶
شناسه انتشار: ۱۴۷۶
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۴۰۲۰۱۲۷
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷