آگهی مناقصه عمومی یک مرحله­ای

 

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان­ جنوبی

 

اداره­کل ثبت اسناد و املاک خراسان­جنوبی در نظر دارد:

ردیف موضوع مناقصه شماره فراخوان
۱ اجرای طرح کاداستر به منظور تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) از اراضی کشاورزی شهرستانهای سربیشه و نهبندان  به تعداد ۲۰۰۰ قطعه و مساحت تقریبی ۲۰۰۰ هکتار ۲۰۰۲۰۰۳۷۵۰۰۰۰۰۱۵

 

را مطابق با دستورالعمل­ها ، استانداردها و مشخصات اعلام شده در اسناد مناقصه و نمونه قرارداد پیوست از محل اعتبارات هزینه ای ابلاغی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه، تا ارائه پیشنهاد مناقصه­گران و بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ضروریست مناقصه­گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه : ۱۴/۱۱/۱۴۰۲ ساعت : ۸ صبح

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخه : ۱۶/۱۱/۱۴۰۲ ساعت : ۱۴

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :  پایان وقت اداری ۲۸/۱۱/۱۴۰۲

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت : ۲۹/۱۱/۱۴۰۲ ساعت ۸ صبح

 

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۱۴۵۶ خواهد بود.

شناسه آگهی: ۱۶۵۷۲۲۴
شناسه انتشار: ۷۰۰۲
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی
شماره نامه: 
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۱/۰۹