شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ الی ۱۱/۰۹/۱۴۰۲ به سایت http://www.setadiran.ir مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰تاریخ ۲۱/۰۹/۱۴۰۲ بارگذاری نمایند.درصورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن۳۲۴۰۰۵۷۰-۰۵۶ اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

 

ردیف شماره مناقصه شرح پروژه مبلغ و نوع تضمین(ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی) (ریال) تاریخ و ساعت افتتاح پاکات محل افتتاح پاکات
۱ ۲۸۶/د/۴۰۲ خرید انواع کابل مسی فشار ضعیف ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ روز چهارشنبه

۲۲/۰۹/۱۴۰۲

ساعت ۸ صبح

خراسان جنوبی – بیرجند – سایت اداری-

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی_

سالن جلسات

۲ ۲۸۷/د/۴۰۲ خرید انواع کابل آلومینیوم  فشار ضعیف ۱.۹۷۵.۰۰۰.۰۰۰
۳ ۲۸۸/د/۴۰۲ خرید کابل خود نگهدار فشار ضعیف ۴*۷۰+۲۵+۲۵ ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۴ ۲۸۹/د/۴۰۲ خرید انواع چراغ خیابانی led ۴.۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰

 

روابط عمومی

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

 

شناسه آگهی: ۱۶۱۳۰۰۹
شناسه انتشار: ۶۳۲۰
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
شماره نامه: ۲۸۶۲۹۰
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۹/۰۶