بسمه تعالی

آگهی مزایده عمومی شماره۱

شرح مختصری از کالا:

فروش اقلام اسقاطی (کولر آبی ،بخاری نفتی ، ضایعات آهن ، میز اداری و…)

 

 

 

معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان طبس در نظر دارد کالاهای خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی(www.setadiran.ir) با شماره مزایده ۱۰۰۲۰۹۱۱۷۷۰۰۰۰۰۱ به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

 

زمان انتشار در سایت: ۱۰/۰۶/۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۰۰  مهلت دریافت اسناد مزایده تا مورخ :۱۶/۰۶/۱۴۰۲ ساعت  ۱۴:۰۰

تاریخ بازدید:۱۰/۰۶/۱۴۰۲ تا ۱۸/۰۶/۱۴۰۲ آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:۲۹/۰۶/۱۴۰۲ ساعت : ۱۳:۰۰

زمان بازگشایی: ۳۰/۰۶/۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰         زمان اعلام به برنده: ۳۰/۰۶/۱۴۰۲ ساعت۱۱:۰۰

 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

۱-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده،شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (درصورت وجود هزینه مربوطه)،واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

۲-پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح شده در مزایده، قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

۳-علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن)با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند

مرکزپشتیبانی و راهبری:۱۴۵۶

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها،در سایت سامانه(www.setadiran.ir) بخش *ثبت نام/پروفایل   مزایده گر*موجود است.

شناسه آگهی: ۱۵۵۵۹۱۲
شناسه انتشار: ۵۶۹۴
شماره م / الف: 

سازمان: اداره آموزش و پرورش طبس(دولتی- سفارشی)
شماره نامه: ۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۶/۰۵