از این تعداد نمونه ۲۱۹مورد مـثبت جدید شناسایی شده شامــل ۷۴بیمار در بیمارستان بسـتری و ۱۴۵مــورد نمــونه گیری ســرپایی بوده است.

🔶از تعداد ۱۶۳مــورد جدید مبــتلا به کرونا به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد
شـهرستان بیــرجند ۴۰نفر
شـهرستان فردوس ۳۹نفر
شـهرستان قاین ۴۳نفر
شـهرستان طبس ۲۲نفر
شهرســتان نهبندان ۶نفر
شهرستان درمــیان ۱نفر
شهرسـتان سـربیشه ۱۶نفر
شـهرستان سرایان ۱۷نفر
شـهرستان بشـرویه ۲۳نفر
شـهرستان زیرکوه ۱۰نفر
شـهرستان خوســف ۲نفر

▪️درحال حاضــــر:
◽️تعداد ۴۴۴بیـمار با علائــم حاد تنفســـی
◽️تعداد ۳۰۰نفر مـــبتلا قطعـی به ڪرونا
◽️ تعداد ۴۱بیـمار ڪرونایی در بخش مــراقبت های ویژه
◽️تعداد ۱۵نفــر بیـمار بسـتری بدحال

🔺 مــتاسفانه طی ۲۴ساعــت گذشـــته با ۷مورد فوتی جـــدید از شهرستانهای بیرجند، قاین و درمیان، آمار کلی فوتــــی ڪرونا در اســتان ۳۲۷مـــــورد مــی باشد.