#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

?استاندار خراسان جنوبی در خبرگزاری خاورستان حضور یافت.
? این حضور با هدف بازدید از دفتر تحریریه و دیدار و گفتگو با خبرنگاران صورت گرفت.
?دکتر قناعت در این دیدار بر اهتمام رسانه ها در معرفی استان و ظرفیت ها و پتانسیل های موجود تأکید کرد.