🔹طالبی با بیان این مطلب به آمار اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به وزارت کشور اشاره و خاطر نشان کرد: آمار کل واجدین شرایط رأی دهی در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری در استان خراسان جنوبی ۶۰۸ هزار و ۵۵۸ نفر می باشد.

🔹وی تصریح کرد: از این تعداد ۳۱۰ هزار و ۴۳۲ نفر مرد و ۲۹۸ هزار و ۱۲۶ نفر زن هستند.

🔹رئیس ستاد انتخابات استان ادامه داد: آمار رأی اولی های استان ۳۴ هزار و ۵۳۱ نفر گزارش شده است.

🔹طالبی افزود: از این تعداد ۱۷ هزار و ۴۴۹ نفر مرد و ۱۷ هزار و ۰۸۲ نفر زن می باشند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی:

🔸بیش از ۶۰۸ هزار نفر در خراسان جنوبی واجد شرایط رأی‌دهی هستند

🔹طالبی با بیان این مطلب به آمار اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به وزارت کشور اشاره و خاطر نشان کرد: آمار کل واجدین شرایط رأی دهی در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری در استان خراسان جنوبی ۶۰۸ هزار و ۵۵۸ نفر می باشد.

🔹وی تصریح کرد: از این تعداد ۳۱۰ هزار و ۴۳۲ نفر مرد و ۲۹۸ هزار و ۱۲۶ نفر زن هستند.

🔹رئیس ستاد انتخابات استان ادامه داد: آمار رأی اولی های استان ۳۴ هزار و ۵۳۱ نفر گزارش شده است.

🔹طالبی افزود: از این تعداد ۱۷ هزار و ۴۴۹ نفر مرد و ۱۷ هزار و ۰۸۲ نفر زن می باشند.

🔹وی متذکر شد: برای این دوره از انتخابات ۷۶۶ شعبه اخذ رأی پیش بینی شده و ۸۳ نفر از کاندیداها هم به رقابت خواهند پرداخت.

🔹وی متذکر شد: برای این دوره از انتخابات ۷۶۶ شعبه اخذ رأی پیش بینی شده و ۸۳ نفر از کاندیداها هم به رقابت خواهند پرداخت.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور