🔸 فـریاد حماسی و نجات بخش “لبیـک یا حسـین” ملت حسـینی ایران در شب عاشـورا در آسمان ایران اسلامی طنین انداز می شود.