🔸 در این دوره از ثبت نام داوطلبان شورای اسلامی شهرها در خراسان جنوبی ۷۰ درصد داوطلبان از طریق مراجعه حضوری به فرمانداری ها نام نویسی کرده اند.