🔸حجت الاسلام حمیدی در شورای پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه افزایش سرقتهای خرد از اماکن عمومی و خصوصی و خودروها نگران کننده است گفت: باید عواملی که زمینه ساز افزایش این جرم در جامعه شده شناسایی و با آن مقابله شود.

🔸وی نقش مردم در کاهش آمارسرقتها را بسیار تاثیرگذار دانست