♦️آغاز ابرپروژه بادی درح
راه اندازی توربین های بادی در درح، به عنوان یک ابر پروژه ۵۰ مگاواتی یاد می کند و با تاکید بر این که مقرر شد قطب انرژی های تجدید پذیر ایران در درح راه اندازی شود، می گوید: افزون بر سرمایه گذاری مپنا در این نقطه و تحویل پنج توربین و آغاز عملیات نصب آن ها، به تازگی شستا هم برای سرمایه گذاری در این نقطه و اجرای یک پروژه بزرگ ورود کرده است، بنابراین قطبی از انرژی های تجدید پذیر بادی در درح اجرا خواهد شد.