عرب گفت: میزان تسهیلات اشتغال زایی پرداخت شده در این نهاد از ابتدای امسال ، ۹۳۱ میلیارد ریال بوده است که با این مبلغ ،۱۵۳۲ فرصت شغلی ایجاد شده است

محمد عرب اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون مبلغ هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال تسهیلات در خراسان جنوبی پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی ادامه داد: از این مبلغ ۹۳۱ میلیارد ریال به منظور اشتغالزایی و ایجاد فرصت‌های شغلی در اختیار مددجویان و سایر اقشار نیازمند قرار گرفته است.

عرب با اشاره به اینکه بیش از ۸۲ درصد اعتبارات تسهیلات در خراسان جنوبی به اشتغال‌زایی و ایجاد فرصت‌های شغلی اختصاص یافته است، افزود: با پرداخت این تسهیلات هزار و ۵۳۲ فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه این فرصت‌های شغلی بیشتر در مشاغل خرد و خانگی ایجاد شده است، اظهار کرد: بیشترین آمار پرداخت تسهیلات مربوط به شهرستان‌های بیرجند و درمیان بوده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی یادآور شد: امیدواریم با ایجاد فرصت‌های شغلی زمینه خودکفایی برای مددجویان تحت پوشش این نهاد را فراهم کنیم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور