ساعت ۶:۳۹ صبح امروز پس از اعلام این حادثه دو تیم آتشنشانی از ایستگاه ۵ (معصومیه)و ایستگاه شهرک صنعتی به محل حادثه واقع در کیلومتر ۸ محور بیرجند ،خوسف اعزام شدند
تیم های عملیاتی بمحض رسیدن و پس از ایمن سازی محل ،مصدومین را رهاسازی و جهت انجام اقدامات درمانی تحویل عوامل اورژانس دادند.