#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸دکتر دهقانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در ستاد استانی کرونا با بیان اینکه در ارزیابی مجدد نحوه انتقال بیماری دراستان، همچنان سرایت‌های خانوادگی در صدر موارد انتقال است، گفت: همچنین ۱۴.۷ درصد انتقال مربوط به سابقه مسافرت و ۱۴.۹ درصد مربوط به انتقال شغلی است.

دکتر دهقانی گفت: در بازدید‌های یک هفته گذشته از صنوف مختلف ۳ هزار و ۹۰۰ بازدید انجام شد که مقدار رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ۶۸ درصد بوده است.
وی به ۱۱۷ مورد بازدید از ادارات در این مدت اشاره کرد و گفت:میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در ادارات ۶۵ درصد بوده است.
دکتر دهقانی با اشاره به اهمیت استفاده از ماسک در پیشگیری از انتقال بیماری، گفت: استفاده از ماسک در کارکنان ۷۷ درصد، مراجعین به صنوف ۸۳ درصد، کارکنان ادارات ۸۵ درصد و مراجعین به ادرات ۹۴ درصد بوده است.