مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با اشاره به فرسودگی ۳۰ درصد شبکه توزیع آب استان، گفت: ۱۹۰ کیلومتر از خطوط انتقال آب خراسان جنوبی نیز دارای فرسودگی بالا است.

، علی دوستی  با اشاره به اینکه ۳۶۷ هزار و ۵۵۹ فقره انشعاب آب و ۱۲ هزار و ۲۳۰ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب در خراسان جنوبی وجود دارد، اظهارکرد: تأمین و توزیع آب مشترکین از طریق ۵۴۹ کیلومتر خطوط انتقال و ۲ هزار و ۴۴۵ کیلومتر شبکه توزیع در شهرهای استان انجام می‌شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی بیان کرد: پنج هزار و ۵۵۷ کیلومتر خطوط انتقال و ۴ هزار و ۲۲۵ کیلومتر شبکه توزیع در روستاهای خراسان جنوبی وجود دارد.

دوستی گفت: به لحاظ محدودیت منابع مالی تنها مسیرهای دارای نشت و تراکم اتفاقات در استان شناسایی شده است.

وی اظهار کرد: حدود ۳۵۰ کیلومتر شبکه انتقال آب و بالغ بر ۳۰ درصد شبکه‌های توزیع آب خراسان جنوبی با توجه به قدمت شبکه توزیع آب دچار فرسودگی هستند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه حدود ۱۹۰ کیلومتر از خطوط انتقال آب در سطح استان دارای فرسودگی بالا و در اولویت اول بهسازی است، گفت: همچنین حدود ۲۰ درصد خطوط انتقال آب استان نیز فرسوده است.

وی افزود: مسیرهای دارای نشت و تراکم اتفاقات شهری در بخش شبکه توزیع آب حدود ۱۱۰ کیلومتر و در بخش روستایی حدود ۲۴۰ کیلومتر است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ادامه داد: از نظر عمر لوله، فرسودگی در شهرها حدود ۲۵ درصد و در روستاها حدود ۴۰ درصد است.

دوستی یادآور شد: هدررفت واقعی آب در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۷.۵ درصد بوده که عمدتاً ناشی از اتفاقات و نشتی‌های نامرئی شبکه‌های توزیع به دلیل فرسودگی است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور